KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

(dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych).

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z w Kielcach, ul. Dobromyśl 44, 25-820 Kielce; telefon: 41 3453625, email: kielce@poczta.onet.eu, której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu, wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty urodzenia współmałżonka i dzieci. Telefon kontaktowy do administratora tel: 41 3453625; email: mow.kielce@poczta.onet.eu
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Kielce nr 182/2020 z dnia 6 maja 2020r. Pani Podinspektor Aleksandra Bartosz – Kontakt możliwy pod numerem telefonu: 41 367 62 50
 3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej z pracownikiem umowy o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w przepisach prawa.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela, ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 6. Pracownicy szkoły posiadają prawo do:
 7. żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych
 9. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 10. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.
 11. Dane pracowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Dyrektor Szkoły